ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
COIFFURE ALEXANDROS
25çò Ë. Çñáêëåßïõ 507 - ÇñÜêëåéï
Ôçë :210 2835552 - 210 2844447
http://www.coiffure-alexandros.gr/
BIZARRE
25çò Ìáñôßïõ 7 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá ÍÝáò Óìýñíçò
Ôçë.: 210 9330267 - 210 9324437 Fax:210 9340383
www.bizarre.gr/
PRESIOYS
Êåñáóïýíôïò 20 Éëßóéá
Ôçë.: 210 7707355 Fax: 210 7707314
www.precious.com.gr
FLAT 20
Ëïãïèåôßäç Â. 14, ÁèÞíá - Áìðåëüêçðïé
Ôçë.:210 6920800
www.flat20.com
VOULALAS
ÉáëÝìïõ 35, TK:11142, ¶íù ÐáôÞóéá
Ôçë:210-2918292 Êéí.: 6992918292
www.voulalashair.com
PRIME CUT - Í ÓÁËÌÁÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÏÅ
Áíáãíùóôïðïýëïõ 53, ÁèÞíá - ÊïëùíÜêé
Ôçë.:2103624095 Öáî:2103624095
www.prime-cut.gr
VIRGINIA CONSTANTINE
ÊõøÝëçò 100, ÁèÞíá
Tçë.: 210 8211111
www.virginiaconstantine.gr
Διαμονή-Διασκέδαση
Στην Ελλάδα